ข้อสอบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม. 2  ( LAS )
 
หน้าหลัก ข้อสอบภาษาไทย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์
 

คำชี้แจง

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้  มีจำนวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    ตอนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ตอนที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   ตอนที่ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี  4 รูปแบบ คะแนนเต็ม 60 คะแนน  ดังนี้ 
  แบบที่ 1  แบบเลือกตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ คือข้อที่ 1 – 20 (ข้อละ 1 คะแนน)      ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วระบายคำตอบให้ตรงกับตัวเลือก   ที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ 
  แบบที่ 2  แบบเลือกตอบหลายคำตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ มีจำนวน 8 ข้อ คือข้อที่ 21 – 28 
  (ข้อละ 2 คะแนน)ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง  2 คำตอบ โดยระบายคำตอบ ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ (ตอบถูกทั้ง 2 ข้อ จึงจะได้คะแนน)
  แบบที่ 3  เลือกคำตอบจากกลุ่มสัมพันธ์กัน  จำนวน  6   ข้อ คือ ข้อที่ 29 – 34 (ข้อละ 3 คะแนน)
  ให้นักเรียนเลือกคำตอบจากกลุ่ม  ก   ข   และ ค  ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อความ
  กลุ่มละ 1 คำตอบ โดยระบายคำตอบหมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ (ตอบถูกทั้ง 3 กลุ่ม จึงจะได้คะแนน)
  แบบที่ 4 แบบเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน จำนวน 6 ข้อ คือข้อที่ 35 – 40 (ข้อละ 1 คะแนน)
  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่าควรเรียงลำดับอย่างไรจึงจะเป็นประโยคหรือข้อความที่สมบูรณ์          แล้วให้ระบาย ลำดับของข้อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ โดยระบายหมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ

ตอนที่ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี  2 รูปแบบ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้ 
แบบที่ 1   แบบเลือกตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ จำนวน 28 ข้อ คือข้อที่ 41 – 68             (ข้อละ 1 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
แบบที่ 2  แบบระบายคำตอบ: ระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง  จำนวน  12 ข้อ  คือ ข้อที่ 69 – 80            (ข้อละ 1 คะแนน) ให้นักเรียนระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นจำนวนเต็มไม่เกินสามหลักลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
ตอนที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี  3 รูปแบบ  คะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังนี้ 
แบบที่ 1   แบบเลือกตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คือข้อที่ 81 –110           (ข้อละ 1 คะแนน)  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
แบบที่ 2  แบบเลือกตอบหลายคำตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ จำนวน  4  ข้อ คือข้อที่ 111 – 114    (ข้อละ2 คะแนน)  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง  2 คำตอบ โดยระบายคำตอบ ที่ตรงกับตัวเลือก    ที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ  (ตอบถูกทั้ง 2 ข้อ จึงจะได้คะแนน)
แบบที่ 3  เลือกคำตอบจากกลุ่มสัมพันธ์กัน  จำนวน 6  ข้อ คือ ข้อที่ 115 – 120  (ข้อละ 2 คะแนน)             ให้นักเรียนเลือกคำตอบจากกลุ่ม  ก   ข   และ ค  ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อความ      กลุ่มละ 1 คำตอบ โดยระบายคำตอบหมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ (ตอบถูกทั้ง 3 กลุ่ม จึงจะได้คะแนน)

2.  นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3  ชั่วโมง
ตอนที่ 1 ใช้เวลา   60  นาที 
ตอนที่ 2  ใช้เวลา   60  นาที       
ตอนที่ 3  ใช้เวลา   60  นาที  

3.  ตัวอย่างคำถามและวิธีตอบ
   1.  แบบเลือกตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ จะมี  4  ตัวเลือก  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่างคำถาม
 0.  “สองร้อยเก้าสิบเจ็ด” เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร
1)  ๒๙๗                                               2)  ๗๙๒
3)  ๙๒๗                                               4)  ๙๗๒
วิธีการตอบ
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวโดยระบายทับหมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 1   ดังนี้                                                           

 

2. แบบเลือกตอบหลายคำตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบให้นักเรียนพิจารณาข้อคำถาม และเลือกคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดจากตัวเลือกที่กำหนดให้  แล้วให้ระบายคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดลง ในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้  

                ตัวอย่างคำถาม
                   00.  มีเงินอยู่  150 บาท สามารถซื้อของใช้ในข้อใดจึงจะมีเงินเหลือ เป็นค่าขนม อีก 50 บาท
                                                1)   ซื้อปากกา   25 บาท   สมุด 30  บาท  และหนังสือ 45 บาท
                                               2)   ซื้อผัก 2 ถุง ๆ ละ 25 บาท  และนมจืด 65 บาท
                                               3)   ซื้อน้ำมันพืช จำนวน 3 ขวด ๆ  25  บาท  และน้ำปลา  40  บาท
                                                4)   ซื้อสาลี่จำนวน 4 ผล ๆ  10  บาท  และมะพร้าว 2 ผล ๆ  30  บาท 
                                               5)   ซื้อเงาะ  2 กิโลกรัม ๆ  45  บาท  และส้มครึ่งกิโลกรัม ๆ ละ  40  บาท
                                                6)   ซื้อผัก  45  บาท  ปลา  50  บาท  และพริก  20  บาท 
                  วิธีการตอบ
                        ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดที่มีในตัวเลือก โดยต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องให้ครบ จึงจะได้คะแนน (ข้อละ 2 คะแนน) โดยระบายทับหมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ  ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 1 และตัวเลือกที่ 4  เป็นคำตอบที่ถูกต้อง  ดังนี้      

 

     3.  แบบเลือกคำตอบจากกลุ่มสัมพันธ์กัน 
ตัวอย่างคำถาม
000.   ชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูก โดยใช้น้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อฝนตกน้ำซึมลงใต้ดิน  อยู่ในลำคลอง และในบ่อต่างๆ   เราตักน้ำมาใช้ โดยการทำน้ำให้สะอาด หรือโดยใช้น้ำประปา ต่อท่อประปาเข้าบ้าน และเราต้องใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค


กลุ่ม ก

กลุ่ม ข

กลุ่ม ค

1)   ความสำคัญของชาวนา

1)   ชาวนาต้องใช้น้ำ

1)   น้ำประปา

2)   ความสำคัญของชาวสวน

2)   ทุกคนต้องใช้น้ำ

2)   น้ำบาดาล

3)   ความสำคัญของน้ำ

3)   ชาวสวนต้องใช้น้ำ

3)   น้ำใต้ดิน

4)   ลักษณะของน้ำ

4)   ชาวไร่ต้องใช้น้ำ

4)   น้ำผิวดิน

         จากข้อความที่นักเรียนอ่าน นักเรียนสรุปใจความสำคัญได้ว่าอย่างไร (คำตอบอยู่ในกลุ่ม ก) และข้อความดังกล่าวเหมือนกับเรื่องใด (คำตอบอยู่ในกลุ่ม ข)  และน้ำจากแหล่งใดเหมาะสำหรับการใช้ในการอุปโภคบริโภคมากที่สุด (คำตอบอยู่ในกลุ่ม ค) 

 

  วิธีการตอบ
ถ้านักเรียนคิดว่ากลุ่ม  ก  ตัวเลือกที่ 3 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง  กลุ่ม ข ตัวเลือกที่ 2  เป็นคำตอบที่ถูกต้อง และกลุ่ม ค  ตัวเลือกที่ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง  ให้นักเรียนใช้ดินสอดำระบายให้ตรงกับหมายเลขข้อของตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ  ดังนี้

 

4.  แบบเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน 
ตัวอย่างคำถาม
0000. จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นประโยคหรือข้อความที่สมบูรณ์
(1)   รับประทานอาหารเช้า 
(2)   ฉันรีบตื่นนอน 
(3)   ไก่ขันเจื้อยแจ้ว 
(4)   แล้วไปโรงเรียน                                                               
วิธีการตอบ
ถ้านักเรียนคิดว่า คำตอบที่ถูกต้องควรเรียงลำดับของข้อความเป็น (3) (2) (1) (4)  ให้นักเรียนระบายลงในกระดาษคำตอบดังนี้

 

5.  แบบระบายตัวเลข  
ให้นักเรียนพิจารณาคำถามและเขียนตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในช่องว่าง และระบายคำตอบให้ตรงกับหลักเลขให้ครบตามคำตอบที่ได้ ไม่เกินสามหลัก โดยระบายคำตอบให้ถูกต้อง ครบตามหลักในแต่ละข้อ และต้องระบายเลขเลขศูนย์ หน้าเลขจำนวนเต็มให้ครบสามหลัก จึงจะได้คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน)
ตัวอย่างคำถาม                                                                                                                                                                 
00000.  เด็กชายแดง สูง 125 เซนติเมตร เด็กชายดำ สูงกว่าเด็กชายแดง 18 เซนติเมตร แล้ว  เด็กชายดำ        สูงเท่าไร
วิธีการตอบ ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ได้ลงในช่องว่าง และระบายคำตอบให้ตรงกับหลักเลขให้ครบตามคำตอบที่ได้ ไม่เกินสามหลัก โดยระบายคำตอบให้ถูกต้อง ครบตามหลักในแต่ละข้อ และต้องระบายเลขศูนย์ หน้าเลขจำนวนเต็มให้ครบสามหลัก จึงจะได้คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน)
ถ้านักเรียนคิดว่าคำตอบคือ 143 เซนติเมตร  ให้ระบายในกระดาษคำตอบ ดังนี้

   
 

ตอนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (คลิ๊กทำข้อสอบที่นี่)