เลขเรียกหนังสือ

 

Homeผู้จัดทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนความรู้ทั่วไปมารยาทในการใช้ส่วนต่างของหนังสือการใช้บัตรรายการเลขหมู่และการจัดหนังสือหนังสืออ้างอิงแบบฝึกหัดหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบฝึกหัดก่อนเรียน 
ความรู้ทั่วไป 
มารยาทในการใช้ 
ส่วนต่างของหนังสือ 
การใช้บัตรรายการ 
เลขหมู่และการจัดหนังสือ 
หนังสืออ้างอิง 
แบบฝึกหัดหลังเรียน 

เลขเรียกหนังสือ

เลขเรียกหนังสือจะปรากฎอยู่ที่สันหนังสือ  และแตกต่างกันไปตามประเภทของหนังสือ  ดังนี้

          ก. เลขเรียกหนังสือสารคดีทั่วไป  ประกอบด้วยเลขหมู่หนังสือเล่มนั้นกับชื่อย่อของผู้แต่ง (หนังสือภาษาไทย) หรือชื่อย่อของนามสกุลของผู้แต่ง (หนังสือภาษาอังกฤษ)

          ข. เลขเรียกหนังสือของหนังสือนวนิยาย  จะมีตัว  น.  ปรากฏอยู่แทนเลขหมู่ และมีชื่อย่อของผู้แต่ง

          ค. เลขเรียกหนังสือสำหรับเด็ก  ใช้ตัว  ย.  แทนเลขหมู่  และมีชื่อย่อของชื่อผู้แต่ง

          ง. เลขเรียกหนังสืออ้างอิง  จะมีตัว  อ.  ปรากฏอยู่เหนือเลขหมู่หนังสือกับชื่อย่อผู้แต่ง

 

 

 

จัดทำโดย   อาจารย์ศศิวิมล  เข็มนาค

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Mrs.S.K.All rights.reserved