ระบบการจัดหมู่หนังสือ

 

Homeผู้จัดทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนความรู้ทั่วไปมารยาทในการใช้ส่วนต่างของหนังสือการใช้บัตรรายการเลขหมู่และการจัดหนังสือหนังสืออ้างอิงแบบฝึกหัดหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบฝึกหัดก่อนเรียน 
ความรู้ทั่วไป 
มารยาทในการใช้ 
ส่วนต่างของหนังสือ 
การใช้บัตรรายการ 
เลขหมู่และการจัดหนังสือ 
หนังสืออ้างอิง 
แบบฝึกหัดหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้

img4.gif

 

จัดทำโดย   อาจารย์ศศิวิมล  เข็มนาค

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Mrs.S.K.All rights.reserved