ส่วนต่างของหนังสือ

 

Homeผู้จัดทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนความรู้ทั่วไปมารยาทในการใช้ส่วนต่างของหนังสือการใช้บัตรรายการเลขหมู่และการจัดหนังสือหนังสืออ้างอิงแบบฝึกหัดหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบฝึกหัดก่อนเรียน 
ความรู้ทั่วไป 
มารยาทในการใช้ 
ส่วนต่างของหนังสือ 
การใช้บัตรรายการ 
เลขหมู่และการจัดหนังสือ 
หนังสืออ้างอิง 
แบบฝึกหัดหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนต่างๆ ของหนังสือ

หนังสือแต่ละเล่ม  มีส่วนประกอบที่สังเกตได้  ดังนี้

          ปกนอก  อาจจะเป็นปกแข็งหรือปกอ่อน  มีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง  เป็นส่วนที่ช่วยรักษาเนื้อหนังสือให้คงทนถาวร

          หน้าปกใน  จะบอกชื่อเดิมของหนังสือ  ชื่อผู้แต่ง  ผู้แต่งร่วม  ผู้แปล  ผู้รวบรวม  ผู้เขียนภาพ  ชื่อสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์  สถานที่พิมพ์  ปีที่พิมพ์ และอาจมีครั้งที่พิมพ์ด้วย  รายละเอียดในหน้านี้นำไปเขียนบรรณานุกรมประกอบการเขียนรายงาน  และยังมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านตัดสินได้ว่าหนังสือเล่มนั้นมีความถูกต้องและได้รับความนิยมมากน้อยเพียงไร

          หน้าคำนำ  กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนั้น  ความมุ่งหมายในการเขียน  วิธีใช้หนังสือ  อาจเกริ่นถึงเนื้อหาของหนังสือ  และขอบเขตของหนังสือ  โดยทั่วไปมักทำลงท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการเขียนหนังสือ  ทำให้ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนั้น  และอาจเป็นเครื่องช่วยตัดสินว่าหนังสือเล่มนั้นเหมาะกับตนหรือไม่

          สารบาญ  จะบอกเลขประจำบท  ชื่อของแต่ละบท และหน้าที่เริ่มบทนั้นๆ บางเล่มก็บอกด้วยว่าบทนั้นๆ สิ้นสุดลงที่หน้าใด

          เนื้อหาของหนังสือ  เป็นส่วนสำคัญที่สุดของหนังสือ  คลุมเนื้อหาตั้งแต่บทที่หนึ่งไปจนถึงบทสุดท้าย

          บรรณานุกรม  เป็นหน้าที่รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์หรือโสตทัศน์วัตถุที่ผู้เขียนใช้ประกอบการค้นคว้าในการเขียนหนังสือเล่มนั้น  เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความถูกต้องของหนังสือเล่มนั้น  และเพื่อผู้อ่านจะได้อ่านเพิ่มเติม

          ดรรชนี  เรื่องสำคัญ  สถานที่  บุคคลสำคัญๆ ที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้นโดยเรียงตามลำดับอักษร  พร้อมทั้งบอกหน้าที่ชื่อนั้นๆ ปรากฏด้วย

          ที่กล่าวมาแล้วนี้  เป็นส่วนต่างๆ ของหนังสือที่ผู้จัดพิมพ์หรือผู้เขียนทำขึ้น เมื่อหนังสือเข้ามาในห้องสมุดแล้ว  ทางห้องสมุดจะนำมาลงทะเบียน จัดหมู่  และเตรียมการอื่นๆ ซึ่งแสดงว่าหนังสือนั้นๆ พร้อมจะให้อ่านได้  หนังสือห้องสมุดจึงมีเครื่องหมายต่างๆ ติดอยู่ที่เล่มหนังสือ  ดังนี้

          ก. เลขเรียกหนังสือ  อยู่ที่สันหนังสือ  ประกอบด้วยเลขหมู่หนังสือและอักษรย่อของผู้แต่ง  ทำให้ทราบว่าหนังสือเล่มนั้นๆ อยู่ตรงไหน

          ข. เลขทะเบียนหนังสือ  เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบว่าหนังสือเล่มนั้นๆ เป็นหนังสือเล่มที่เท่าไรในห้องสมุด

          ค. ตราของห้องสมุด  ประทับอยู่ตามจุดต่างๆ ของหนังสือซึ่งแต่ละห้องสมุดได้กำหนดไว้แน่นอน  ทำให้ทราบว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นของห้องสมุดเราหรือไม่

          ง. บัตรกำหนดส่ง  เป็นแผ่นกระดาษมีช่องสำหรับประทับวันส่ง  ทำให้ทราบว่าหนังสือที่ยืมมาครบกำหนดส่งเมื่อไร

          จ. ซองใส่บัตรยืม  จะมีเลขเรียกหนังสือ  เลขทะเบียน  ชื่อผู้แต่ง  และชื่อหนังสือ

          ฉ. บัตรยืม  มีรายละเอียดเหมือนซองใส่บัตรยืม  และมีช่องสำหรับผู้ยืมหนังสือเขียนชื่อ  นามสกุล  และช่องสำหรับเจ้าหน้าที่ประทับวันกำหนดส่งและเวลาส่งใช้สำหรับเป็นหลักฐานในการยืมหนังสือ

 

 

 

จัดทำโดย   อาจารย์ศศิวิมล  เข็มนาค

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Mrs.S.K.All rights.reserved